موسسین و مدیران

موسسین و مدیران انجمن (معرفی مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره)

علی حیدری عمادی

علی حیدری عمادی

سمت: مدیرعامل و عضو هئیت مدیره

تحصیلات: کارشناسی اقتصاد

شغل فعلی: بازنشسته بانک سپه


حسین خادم الحسینی

حسین خادم الحسینی

سمت: رئیس هئیت مدیره

تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق

شغل فعلی: پرسنل دادگستری


 

محمد کریم جمالی

محمد کریم جمالی

سمت: خزانه دار و عضو هئیت مدیره

تحصیلات: دیپلم

شغل فعلی: رئیس کانون بازنشستگان بانک سپه


 

محمدامین طیبی

محمدامین طیبی

سمت: نایب رئیس هئیت مدیره

تحصیلات: کارشناسی مهندسی الکترونیک

شغل فعلی: مدیر شرکت کیانام ارتباط


سید ابراهیم حسینی

سید ابراهیم حسینی

سمت: عضو هئیت مدیره

تحصیلات: دکترا

سمت: رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت


 

اسفندیار رفیعی

اسفندیار رفیعی

سمت: بازرس

تحصیلات: کاردانی حسابداری

شغل فعلی: بازرس بانک سپه


 

محمدرضا بدر

محمدرضا بدر

سمت: بازرس

تحصیلات: کارشناسی ریاضی

شغل فعلی: مدیر شرکت بهیار رایان


شهرام برومندی

شهرام برومندی

سمت: عضو هئیت مدیره

تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق

شغل فعلی: وکیل دادگستری


 

محسن مرادی نژاد

محسن مرادی نژاد

سمت: عضو هئیت مدیره

تحصیلات: کارشناسی مهندسی صنایع

شغل فعلی: مدیر شرکت فردادرایان شرق


 

حسن غفاری

حسن غفاری

سمت: مسئول روابط عمومی

تحصیلات: کاردانی

شغل فعلی: مدیر شرکت هیراب سان پارس


 

حمید اخوت فرد

حمید اخوت فرد

سمت: مسئول دفتر انجمن

تحصیلات: کارشناسی مهندسی مکانیک

شغل فعلی: بازنشسته سازمان آموزش و پرورش استان فارس