بنی آدم اعضای یک پیکرند

اینجا باغ عاطفه هاست ، درختان احساس شکوفه کرده اند برگلبرگ های ایمان ، شبنم محبت چکیده است. پرندگان نیکوکاری فضای باغ را از نغمه های توحیدی خود پر کرده اند و باغبان لبخند زنان فریاد می زند ” مژده مژده بهار نزدیک است ” . رگ هایمان از خون
بنی آدم اعضای یک پیکرند