کشف معادله «معلم=فدا+کار»

به گزارش زریوار خبر به نقل از خبرگزاری فارس، داستان عجیبی است! عاشق شدن و عاشق ماندن! شمع باشی و سوختنت بی توقع و درخواست باشد. مختص به مکان و برای فرد خاصی نباشد و تنها هدف تو از شمع بودن، روشنایی بخشی به مسیر زندگی افراد باشد. آری! روایت قشنگی
۳۲۱