شهید ابراهیم هادی، معلم نمونه

ابراهیم می گفت: روزی را خدا می رساند. برکت پول مهم است.کاری هم که برای خدا باشد برکت دارد. به هر حال برای تدریس در دو مدرسه مشغول به کار شد. دبیر ورزش دبیرستان ابوریحان (منطقه ۱۴) و معلم عربی در یکی از مدارس راهنمائی محروم (منطقه۱۵) تهران. به گزارش
۱۳۹۵۰۳۰۹۰۰۳۸۱۸۲۵۷۷۷۹۱۵۶۴

مهربانی را باید آموخت

ماه مهر که آغاز می شود، دانش آموزان قلم در دست به مقدس ترین جبهه عالم در مقابل جهل می روند تا با یادگیری مسائل مختلف علمی و فرهنگی آینده را با نور علم روشن کنند. ماه مهر که آغاز می شود، بوی خوش آگاهی در فضای سنگر های علم
۵۷۹۰۴