«حضوری تعدادی از مدیران انجمن در اداره کل آموزش و پرورش »

در این جلسه بطور مفصل اهداف و برنامه های آتی انجمن تشریح گردید و متقابلا جناب آقای مهبودی مدیر انجمن اولیا و مربیان نیز نقطه نظرات خود را در خصوص نحوه همکاری های دو جانبه اعلام نمودند.
مدیران