شهید ابراهیم هادی، معلم نمونه

ابراهیم می گفت: روزی را خدا می رساند. برکت پول مهم است.کاری هم که برای خدا باشد برکت دارد. به هر حال برای تدریس در دو مدرسه مشغول به کار شد. دبیر ورزش دبیرستان ابوریحان (منطقه ۱۴) و معلم عربی در یکی از مدارس راهنمائی محروم (منطقه۱۵) تهران. به گزارش
۱۳۹۵۰۳۰۹۰۰۳۸۱۸۲۵۷۷۷۹۱۵۶۴